Giới thiệu

“Chất lượng nguồn nhân lực là nền tảng vàng của đất nước”Hãy cùng với HwC đóng góp vào việc xây dựng nền tảng vàng cho nền kinh tế nước nhà!

Chứng chỉ ủy quyền

Hiện tại Trung tâm Việt-Đức (HwC) là Tổ chức được ủy quyền quốc tế của Viện hàn quốc tế (IIW – International Institute of Welding) về đào tạo và chứng nhận nhân sự hàn: – IWS (International Welding Specialist) – IWIP (International Welding Inspection Perssonel – IWE (Kỹ sư hàn quốc tế) – IW (International […]

Chức năng nhiệm vụ

  Trung tâm chuyển giao công nghệ Việt-Đức là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có chức năng cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn, chứng nhận, kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Trụ […]

Sơ đồ tổ chức

  Cơ cấu tổ chức của Trung tâm chuyển giao công nghệ Việt – Đức gồm: 1. Phòng Hành chính – Tổng hợp; 2. Phòng Tư vấn và Chuyển giao công nghệ; 3. Phòng Thử nghiệm 4. Phòng Chứng nhận – Giám định; 5. Văn phòng Ủy quyền của Viện hàn quốc tế Trụ sở chính: […]

Giới thiệu

Chào mừng đến với TRUNG TÂM VIỆT-ĐỨC HwC Đào tạo hàn theo tiêu chuẩn Châu Âu và tiêu chuẩn quốc tế Từ năm 1995, với sự hỗ trợ của Bộ Hợp tác và Kinh tế Liên Bang Đức (BMZ), Phòng Tiểu Công nghiệp Koblenz và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) đã […]