Tình hình thực hiện

Số hiệu Ngày ban hành Trích dẫn nội dung Xem trước
07/01/2020 Tìn hình thực hiện công khai NSNN 12 tháng năm 2019 xem
08/10/2019 Tình hình thực hiện công khai NSNN 9 tháng đầu năm 2019 xem
10/7/2019 Tình hình thực hiện công khai NSNN 6 tháng đầu năm 2019 xem
08/10/2018 Tình hình thực hiện công khai NSNN quý 3/2018 xem
 09/7/2018 Tình hình thực hiện công khai NSNN 6 tháng đầu năm 2018 xem 
 QĐ số 265/QĐ-HwC 03/10/2017  Thực hiện dự toán thu – chi NS năm 2017 xem
QĐ số 44/QĐ-HwC 08/5/2018 Tình hình thực hiện DT NSNN Quý 1/2018 xem

.