Tư vấn HTQLCL

Tư vấn áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001 tích hợp ISO 3834

Trung tâm HwC triển khai thực hiện ‘Chương trình Hỗ trợ đào tạo, tư vấn xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng (ISO 9001) tích hợp với ISO 3834 cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo’. Kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình do Nhà nước cấp.