Vietnam ANB

Hiện tại Trung tâm Việt-Đức (HwC) là Tổ chức được ủy quyền quốc tế của Viện hàn quốc tế (IIW – International Institute of Welding) về đào tạo và chứng nhận nhân sự hàn gọi tắt là Vietnam ANB (Vietnam Authorised Nominated Body)