“Đánh giá viên hàn quốc tế bậc 1” – International Welding Inspector, basic level”

  • Thời gian:       02 tuần (tổ chức hàng tháng)
  • Kinh phí:         4.900.000 VNĐ
  • Địa điểm:        Trung tâm HwC – Nhà J số 8 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội