Dự toán NSNN

Số hiệu Ngày ban hành Trích dẫn nội dung Xem trước
 QĐ số 265/QĐ-HwC 03/10/2017  Dự toán thu – chi NSNN năm 2017 xem
QĐ số 18/QĐ-HwC 08/02/2018 Dự toán thu – chi NSNN năm 2018 xem
 QĐ số 44/QĐ-HwC  08/5/2018 Dự toán thu – chi NSNN năm 2018  xem
  QĐ số 16/HwC-HCTC  28/01/2019 Dự toán thu – chi NSNN 12 tháng năm 2018  xem

.