Chứng chỉ ủy quyền

12/10/2012

Hiện tại Trung tâm Việt-Đức (HwC) là Tổ chức được ủy quyền quốc tế của Viện hàn quốc tế (IIW – International Institute of Welding) về đào tạo và chứng nhận nhân sự hàn:

– IWS (International Welding Specialist)

– IWIP (International Welding Inspection Perssonel

– IWE (Kỹ sư hàn quốc tế)

– IW (International Welder), Thợ hàn : Cho các phương pháp hàn như hàn điện, hàn Tig, Mig, Mag, hàn hơi,… với các bậc từ 1G, 1F đến 6G, 6F.

– Chuyên viên kiểm tra không phá hủy – NDT (Non – Destructive Testing), bậc 1 và bậc 2.

(IIW Vietnam Certificate)


Tư vấn/ Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/ Giám định: 0947608888

Kiểm tra/ Thử nghiệm: 0988160169