Chứng nhận được ủy quyền

12/10/2012

Hiện tại Trung tâm Việt-Đức (HwC) là Tổ chức được ủy quyền quốc tế của Viện hàn quốc tế (IIW – International Institute of Welding) về đào tạo và chứng nhận nhân sự hàn:

– IWS (International Welding Specialist)

– IWI (International Welding Inspection )

– IWE (Kỹ sư hàn quốc tế)

– IW (International Welder) Thợ hàn cho các phương pháp hàn như hàn Điện , TIG , MIG , MAG  với các modun 

– Chuyên viên kiểm tra không phá hủy – NDT (Non – Destructive Testing), bậc 1 và bậc 2.

(IIW Vietnam Certificate)


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169