Thử nghiệm cơ khí

Thử nghiệm cơ tính vật liệu kim loại

Thử nghiệm cơ tính vật liệu kim loại: Thử nghiệm các sản phẩm là kim loại và các sản phẩm làm từ kim loai, các chỉ tiêu thử kéo, thử uốn, thử độ cứng, thử thành phần háo học, thử nén bẹp, thử áp lực, đo kích thước hình học. Thử nghiệm Bulong, Đai ốc, […]