Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ Việt-Đức là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có chức năng cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn, chứng nhận, kỹ thuật và chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp.

Trụ sở của Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Việt – Đức đặt tại thành phố Hà Nội.

Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Việt – Đức có tên giao dịch quốc tế là: Vietnam-German Technology Transfer and Training Center, viết tắt là HwC.  

Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Việt – Đức có những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

 1. Tổ chức đào tạo theo Tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế trong lĩnh vực kỹ thuật hàn, kiểm tra không phá hủy (NDT), tự động hóa theo quy định của pháp luật và theo thông lệ quốc tế.
 2. Cung cấp dịch vụ đánh giá và chứng nhận năng lực cá nhân (chứng nhận năng lực thợ hàn, giám sát viên hàn, điều phối viên hàn, giáo viên dạy thực hành kỹ thuật hàn, chuyên gia hàn, thử nghiệm viên kiểm tra không phá hủy,…) theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế.
 3. Cung cấp các dịch vụ đánh giá và chứng nhận có liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật hàn (chứng nhận quy trình hàn theo ISO 15614, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng kỹ thuật hàn theo ISO 3834, chứng nhận các tổ chức đào tạo kỹ thuật hàn theo Hệ thống chứng nhận quốc tế, …)
 4. Duy trì, phát triển nguồn nhân lực, trang thiết bị phù hợp yêu cầu đối với một đơn vị đã được quốc tế công nhận.
 5. Thực hiện các nghĩa vụ thành viên đối với các tổ chức quốc tế mà Trung tâm tham gia. 
 6. Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, giám sát chất lượng và tư vấn cho các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng kỹ thuật mới.
 7. Hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan.
 8. Tổ chức biên soạn giáo trình đào tạo, sổ tay chất lượng, tham gia xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam phục vụ công tác đào tạo kỹ thuật và tư vấn ứng dụng công nghệ. 
 9. Nghiên cứu chế tạo các thiết bị kỹ thuật hàn.
 10. Chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, thiết bị và dịch vụ cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật theo quy định của pháp luật.
 11. Cung cấp các dịch vụ kiểm tra, thử nghiệm vật liệu, sản phẩm trong lĩnh vực kỹ thuật hàn.
 12. Cung cấp các dịch vụ hiệu chỉnh, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ trong lĩnh vực kỹ thuật hàn.
 13. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về các nội dung liên quan đến hoạt động của Trung tâm theo phân công hoặc ủy quyền của Tổng cục trưởng.
 14. Ký kết và thực hiện các hợp đồng chứng nhận, tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ và dịch vụ trong lĩnh vực kỹ thuật với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.