Thông tư số 11/2017/TT-BKHCN

Tóm tắt nội dung

Thông tư số 11/2017/BKHCN, ngày 11 tháng 8 năm 2017 về việc Quy định quản lý thực hiện Đề án “Thí điểm cơ chế đối tác công – tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ”.

 

TT 11 2017 BKHCN