CÁC CHỨNG CHỈ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN BỞI BoA

CÁC CHỨNG CHỈ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN BỞI BoA

STT

Quyết định số

Ngày ban hành

Ngày hết

hiệu lực

Cơ quan

ban hành

Trích yếu

1

795.2021/QĐ-

VPCNCL

29/12/2021

16/10/2024

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận tổ chức giám định Quatest1 phù hợp theo ISO/IEC 17020:2012

Mã số: VIAS 025

2  

1014.2020/QĐ-

VPCNCL

22/12/2020

22/12/2023

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận tổ chức chứng nhận Quatest1 có Hệ thống Chứng nhận sản phẩm (Product Certification System) phù hợp theo ISO/ IEC 17065:2012

Mã số: VICAS 006-PRO

3  

202.2021/QĐ-

VPCNCL

06/04/2021

06/04/2024

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận tổ chức chứng nhận Quatest1 có Hệ thống Chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng (Quality Management System - QMS) phù hợp theo ISO/IEC 17021-1:2015 & ISO/IEC 17021-3:2017

Mã số: VICAS 006 - QMS

975/QĐ-

VPCNCL

24/05/2023

06/05/2026

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm Quatest1 (PTN Cơ khí và Vật liệu xây dựng) phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực công nhận: Cơ, Hóa

Mã số: VILAS 028

5

797/QĐ-

VPCNCL

05/05/2023

06/05/2026

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm Quatest1 (PTN Điện - Điện tử và Hiệu suất năng lượng) phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực công nhận: Điện - Điện tử

Mã số: VILAS 028

6

1176/QĐ-VPCNCL

19/06/2023

06/05/2026

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm Quatest1 (PTN Hàng tiêu dùng) phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực công nhận: Cơ

Mã số: VILAS 028

7         

1256/QĐ-VPCNCL

28/06/2023

06/05/2026

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm Quatest1 (PTN Thực phẩm) phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực công nhận: Hóa

Mã số: VILAS 028

8         

1438/QĐ-

VPCNCL

17/07/2023

06/05/2026

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm Quatest1 (PTN Môi trường và Hóa chất) phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005

Lĩnh vực công nhận: Hóa

Mã số: VILAS 028

9         

817/QĐ-

VPCNCL

08/04/2023

06/05/2026

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm Quatest1 (PTN Xăng Dầu Khí) phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực công nhận: Hóa

Mã số: VILAS 028

10    

1216/QĐ-VPCNCL

21/06/2023

06/05/2026

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm Quatest1 (PTN Không phá hủy và An toàn công nghiệp) phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực công nhận: Không phá hủy, Vật liệu xây dựng

Mã số: VILAS 028

11    

809/QĐ-

VPCNCL

08/05/2023

06/05/2026

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm Quatest1 (PTN Vi sinh) phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực công nhận: Sinh, Hóa

Mã số: VILAS 028

12    

177.2022/QĐ-

VPCNCL

23/02/2022

28/11/2024

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm Quatest1 (Phòng Đo lường Khối lượng) phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực công nhận: Đo lường - Hiệu chuẩn

Mã số: VILAS 216

13    

441.2022/QĐ-

VPCNCL

09/05/2022

28/11/2024

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm Quatest1 (Phòng Đo lường Điện) phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực công nhận: Đo lường - Hiệu chuẩn

Mã số: VILAS 216

14    

438.2022/QĐ-

VPCNCL

09/05/2022

28/11/2024

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm Quatest1 (Phòng Đo lường Cơ - Độ dài) phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực công nhận: Đo lường - Hiệu chuẩn

Mã số: VILAS 216

15    

490.2022/QĐ-

VPCNCL

31/05/2022

28/11/2024

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm Quatest1 (Phòng Đo lường Nhiệt, Ẩm và Hóa lý phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực công nhận: Đo lường - Hiệu chuẩn

Mã số: VILAS 216

16    

473.2022/QĐ-

VPCNCL

20/05/2022

28/11/2024

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm Quatest1 (Phòng Đo lường Dung tích Lưu lượng) phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực công nhận: Đo lường - Hiệu chuẩn

Mã số: VILAS 216

Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169