Dự toán NSNN

STT  Số hiệu Ngày ban hành Trích dẫn nội dung Xem trước
1 QĐ số 265/QĐ-HwC 03/10/2017 Dự toán thu - chi NSNN năm 2017 xem
2 QĐ số 18/QĐ-HwC 08/02/2018 Dự toán thu - chi NSNN năm 2018 xem
3 QĐ số 44/QĐ-HwC    Dự toán thu - chi NSNN năm 2018  xem
4 QĐ số 16/HwC-HCTC 28/01/2019 Dự toán thu - chi NSNN 12 tháng năm 2018  xem
5 QĐ số 50/QĐ-HwC 04/4/2019 Công khai dự toán NSNN năm 2019 xem
6 QĐ số 87/QĐ-HwC 20/7/2020 Công khai ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 xem
7 Số 116/HwC-HCTC 05/10/2020 Công khai NSNN tháng 9/2020 xem
8 QĐ số 94/QĐ-HwC 10/4/2023 Công khai dự toán NSNN năm 2023 xem
         

 

Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169