Quyết toán NSNN

Số hiệu Ngày ban hành Trích dẫn nội dung Xem trước

QĐ số 19/QĐ-HwC  08/01/2024 Công khai quyết toán NSNN năm 2022 xem
QĐ số 23/QĐ-HwC 14/01/2022 Công khai quyết toán NSNN năm 2020 xem 

2. 07/01/2020 Quyết toán NSNN năm 2018 xem 1 xem 2 1. 28/3/2018 Quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2016 xem

Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169