CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ

STT

Quyết định số

Ngày ban hành

Ngày hết

hiệu lực

Cơ quan

ban hành

Trích yếu

827/QĐ-ATTP

04/04/2022

04/04/2027

Bộ Y tế

Quyết định về việc giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y Tế

Tư vấn/ Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/ Giám định: 0947608888

Kiểm tra/ Thử nghiệm: 0988160169