Đào tạo nhân sự hàn quốc tế

11/07/2024
Được sự đồng ý của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ), Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST), Trung tâm chuyển giao công nghệ Việt - Đức (HwC) đã tham gia làm tổ chức được ủy quyền của Viện Hàn quốc tế (IIW) về hệ thống quản lý và điều hành hoạt động đánh giá và cấp phép cho các tổ chức đào tạo được ủy quyền tại Việt Nam. Trung tâm HwC là tổ chức đào tạo chứng nhận thợ hàn, quy trình theo tiêu chuẩn ISO, AWS, ASME...; Đào tạo giám sát hàn quốc tế (IWI), Chuyên gia hàn quốc tế (IWS), Kỹ sư hàn quốc tế (IWE); thử nghiệm phá hủy vật liệu và không phá hủy (NDT).
Được sự đồng ý của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ), Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST), Trung tâm chuyển giao công nghệ Việt - Đức (HwC) đã tham gia làm tổ chức được ủy quyền của Viện Hàn quốc tế (IIW) về hệ thống quản lý và điều hành hoạt động đánh giá và cấp phép cho các tổ chức đào tạo được ủy quyền tại Việt Nam.
Trung tâm HwC là tổ chức đào tạo chứng nhận thợ hàn, quy trình theo tiêu chuẩn ISO, AWS, ASME...; Đào tạo giám sát hàn quốc tế (IWI), Chuyên gia hàn quốc tế (IWS), Kỹ sư hàn quốc tế (IWE); thử nghiệm phá hủy vật liệu và không phá hủy (NDT).


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169