Đánh giá viên hàn quốc tế bậc 2

“Đánh giá viên hàn quốc tế bậc 2 ” – International Welding Inspector, standard level

Thời gian:       02 tuần (tổ chức hàng tháng)

Kinh phí:         6.900.000 VNĐ

Địa điểm:        Trung tâm HwC – Nhà J số 8 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội