Giảng viên thực hành kỹ thuật hàn

HwC tổ chức thi và cấp chứng chỉ cho đội ngũ giáo viên dạy thực hành theo chuẩn mực quốc tế.