HTQLCL cho doanh nghiệp kỹ thuật hàn

HwC liên tục tổ chức các khoá đào tạo cho doanh nghiệp về hoạt động quản lý chất lượng theo các Tiêu chuẩn Quốc tế:

– Khoá đào tạo về xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng cho doanh nghiệp ngành hàn theo ISO 3834:2005 Quality requirements for fusion welding of metallic materials. Tiêu chuẩn này thực chất là ISO 9001 đặc thù cho ngành hàn.

– Các khoá đào tạo về xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17025, ISO 22000 …