Thợ hàn

02/08/2010

Là thành viên của Liên đoàn hàn Đức (DVS) và Viện hàn quốc tế (IIW), hệ thống chứng nhận của HwC tuân thủ các yêu cầu của ISO/IEC 17024 và các chỉ dẫn của IIW, DVS. Các chứng chỉ thợ hàn do HwC cấp được Viện hàn quốc tế và Liên đoàn hàn Đức công nhận và có giá trị trên toàn thế giới.

  • Tại HwC bạn có thể tham dự kỳ thi thợ hàn để được nhận chứng là thợ hàn quốc tế (International Welder) của Viện hàn quốc tế – Chứng nhận thợ hàn theo chuẩn IIW/EWF 1111 của IIW.


(Ảnh chứng chỉ IIW)  

 

(Ảnh chứng chỉ DVS)

  • Từ khi thành lập, HwC đã liên tục thực hiện các kỳ kiểm tra và cấp chứng nhận thợ hàn theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9606/EN 287. Bạn có thể tham dự kỳ thi tại bất kỳ phương pháp hàn nào và tại bất kỳ mức độ nào. (Ảnh chứng chỉ ISO 9606) 

Bên cạnh đó HwC còn tổ chức các kỳ thi thợ hàn lấy chứng chỉ theo chuẩn quốc gia.


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169