Tư vấn

02/08/2010
  • Tư vấn, hướng dẫn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý, hệ thống kỹ thuật cho các Trung tâm đào tạo kỹ thuật hàn theo chuẩn mực quốc tế;
  • Tư vấn xây dựng quy trình hàn;

  • Tư vấn, hướng dẫn cho các doanh nghiệp về xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834, EN 1090, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17025, ISO 22000 …;

  • Tư vấn về các vấn đề an toàn lao động, bảo vệ sức khoẻ và bảo vệ môi trường;

  • Tư vấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo chuẩn mực quốc tế để tiến tới hội nhập quốc tế.


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169