Bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

14/03/2017
Thực hiện yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đăng tải bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm thống nhất nội dung và đảm bảo theo quy định của pháp luật về đo đạc, bản đồ, xuất bản, thể hiện đúng chủ quyền quốc gia

Thực hiện yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đăng tải bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm thống nhất nội dung và đảm bảo theo quy định của pháp luật về đo đạc, bản đồ, xuất bản, thể hiện đúng chủ quyền quốc gia

 

Mẫu bản đồ hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được đăng tải tại địa chỉ: http://bandovn.vn/VI/PAGE/MAU-BAN-DO-HANH-CHINH-NUOC-CONG-HOA-XA-HOI-CHU-NGHIA-VIET-NAM-181

Tải về mẫu bản đồ: Tải về file pdf

Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169