Hội thảo “Đối thoại với các bên liên quan trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá”

03/07/2012
Thực hiện Chương trình hỗ trợ các Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc gia, thành viên của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) - là các nước đang phát triển, ngày 07/6/2011, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với chuyên gia của ISO tổ chức Hội thảo “Đối thoại với các bên liên quan trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá” tại Hà Nội.

Thực hiện Chương trình hỗ trợ các Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc gia, thành viên của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) – là các nước đang phát triển, ngày 07/6/2011, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với chuyên gia của ISO tổ chức Hội thảo “Đối thoại với các bên liên quan trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá” tại Hà Nội.

Toàn cảnh Hội thảo

Mục đích của Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của các bên liên quan tham gia vào hoạt động tiêu chuẩn hoá cũng như lợi ích của việc tham gia vào hoạt động TCH; Nâng cao nhận thức cho các bên liên quan để hiểu rõ hơn về hiện trạng, định hướng hoạt động tiêu chuẩn hoá quốc gia; xu hướng phát triển của thế giới; Tạo cơ hội cho các bên liên quan được thể hiện quan điểm, nguyện vọng của mình; Giúp cơ quan TCH quốc gia xây dựng kế hoạch hoạt động nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các bên liên quan thông qua các tiêu chuẩn quốc gia, các quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản hướng dẫn khác; Xác định những vấn đề ở cấp quốc gia cần được hỗ trợ trong khuôn khổ dự án.

Nguồn:portal.tcvn.vn


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169