Hội thảo hợp tác Asean trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp và sự tham gia của Việt Nam

03/07/2012
Tại Tổng cục vừa diễn ra hội thảo hợp tác Asean trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp và sự tham gia của Việt Nam. Tham dự có các đại diện của các bộ/ngành của Việt Nam thuộc các nhóm công tác ACCSQ.

Tại Tổng cục vừa diễn ra hội thảo hợp tác Asean trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp và sự tham gia của Việt Nam. Tham dự có các đại diện của các bộ/ngành của Việt Nam thuộc các nhóm công tác ACCSQ.

Tại hội thảo các đại biểu đã được nghe giới thiệu chung về ACCSQ, hợp tác Asean về tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp, vấn đề tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp trong các hiệp định, chương trình khác của Asean, mô hình khung về tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp trong Asean, sự tham gia của Việt Nam tại ACCSQ, vai trò trách nhiệm của Tổng cục TCĐLCL, của các bộ/ngành là cơ quan đầu mối PWG của ACCSQ cũng như những kết quả đạt được, những khó khăn và những kiến nghị… Các đại biểu cũng nêu những vấn đề nổi bật cần thông báo cho Tổng cục TCĐLCL để cùng nhau bảo vệ, cải tiến hoạt động của ACCSQ, đề xuất với lãnh đạo bộ/ngành đối với hoạt động ACCSQ, nghiên cứu Nghị định 132 với vai trò của các bộ/ngành tham gia vào các lĩnh vực như thế nào? Các bộ/ngành liên quan cử người tham gia ACCSQ trong đó có Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Khoa học và Công nghệ

Nguồn: portal.tcvn.vn


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169