Quản lý chất lượng kính xây dựng

03/07/2012
Ngày 18/6/2009, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 11/2009/TT-BXD quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, thiết kế và thi công lắp đặt sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng tại Việt Nam.

Ngày 18/6/2009, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 11/2009/TT-BXD quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, thiết kế và thi công lắp đặt sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng tại Việt Nam.

Theo đó, các loại sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng có khả năng gây mất an toàn phải được kiểm tra và quản lý chất lượng bao gồm: kính kéo, kính nổi, kính cán vân hoa, kính màu hấp thụ nhiệt, kính phủ phản quang, kính tôi nhiệt an toàn, kính dán an toàn nhiều lớp, kính dán nhiều lớp, kính gương tráng bạc bằng phương pháp ướt và các chế phẩm sử dụng kính. Tổ chức, cá nhân kinh doanh các loại hàng hóa này phải thực hiện việc công bố chất lượng phù hợp (công bố hợp quy) với tiêu chuẩn quy định tại Thông tư và phải có hệ thống kiểm soát chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Các sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng nói trên ngoài việc phải thực hiện công bố hợp quy còn phải được đánh giá cấp chứng chỉ chứng nhận hợp quy bởi các tổ chức chứng nhận hợp quy do Bộ Xây dựng chỉ định (danh sách các tổ chức này được đăng tải trên website của Bộ Xây dựng).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2009. Đối với các cơ sở kinh doanh, sản xuất trong nước chưa đáp ứng đủ các điều kiện nói trên, được phép tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành nhưng phải khẩn trương kiện toàn tổ chức công nghệ sản xuất, đảm bảo sau 180 ngày kể từ ngày ký Thông tư phải đáp ứng các yêu cầu của Thông tư này. Đối với hàng hóa kính xây dựng đã có hợp đồng xuất, nhập khẩu ký trước ngày ký Thông tư này, được phép tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành cho khối lượng hàng hóa mà hợp đồng đã ký kết trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày ký Thông tư; sau thời hạn này, khối lượng còn lại của hợp đồng chưa thực hiện phải tuân thủ đúng các quy định tại Thông tư này.

Xem chi tiết: Thông tư số 11/2009/TT-BXD


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169