Quốc hội thông qua Luật Đo lường

03/07/2012
Ngày 11/11/2011, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII, sau khi nghe Báo cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đo lường, Quốc hội đã biểu quyết thông qua một số điều quan trọng và toàn văn của dự thảo Luật Đo lường.

Ngày 11/11/2011, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII, sau khi nghe Báo cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đo lường, Quốc hội đã biểu quyết thông qua một số điều quan trọng và toàn văn của dự thảo Luật Đo lường.

Với 86% số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Đo lường. Luật gồm IX chương, 58 điều. Luật Đo lường quy định về hoạt động đo lường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường. Luật áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường tại Việt Nam.

Luật Đo lường có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2012.

Ảnh Lãnh đạo Bộ KH&CN và Tổng cục TCĐLCL chụp lưu niệm với đ/c Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn chủ tịch kỳ họp Quốc hội:

Ông Phan Xuân Dũng – Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội đọc báo cáo thẩm tra giải trình, tiếp thu ý kiến Đại biểu Quốc hội về Dự thảo Luật Đo lường


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169