Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

03/07/2012
Vào các ngày 29 và 30 tháng 12 năm 2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ các Tiêu chuẩn Việt Nam sau:

Vào các ngày 29 và 30 tháng 12 năm 2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ các Tiêu chuẩn Việt Nam sau:

Quyết định 2928/QĐ –BKHCN

 1. TCVN 6627-2:2000 Máy điện quay – Phần 2: Phương pháp thử nghiệm để xác định tổn hao và hiệu suất của máy điện quay (không kể máy điện dùng cho xe kéo)

 1. TCVN 6627-3:2000 Máy điện quay – Phần 3: Yêu cầu cụ thể đối với máy điện đồng bộ tuabin

 2. Máy điện quay – Phần 8: Ghi nhãn đầu ra và chiều quay của máy điện quay

Quyết định 2960/QĐ –BKHCN

1.      TCVN 7447-1:2004 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa

2.      TCVN 7447-4-41: 2004 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4-41: Bảo vệ an toàn, bảo vệ chống điện giật

3.      TCVN 7447-4-43: 2004 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4-43: Bảo vệ an toàn, bảo vệ chống quá dòng

4.      TCVN 7447-4-44: 2004  Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4-44: Bảo vệ an toàn – Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ

5.      TCVN 7447-5-51: 2004  Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Qui tắc chung

6.      TCVN 7447-5-55: 2004  Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5-55: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Các thiết bị khác

Quyết định 2738/QĐ –KHCN

1.      TCVN 6613-1:2000 Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy – Phần 1: Thử nghiệm dây đơn hoặc cáp đơn cách điện ở trạng thái thẳng đứng

2.      TCVN 7417-1:2004 Hệ thống ống dùng cho quản lý cáp – Phần 1: Yêu cầu chung

Quyết định 3023/QĐ – BKHCN

 1. TCVN 6989-1: 2003 Quy định kỹ thuật đối với thiết bị đo và phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm tần số radio – Phần 1: Thiết bị đo nhiễu và miễn nhiễm tần số radio

 2. TCVN 6989-2:2001 Quy định kỹ thuật đối với thiết bị đo và phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm tần số radio – Phần 2: Phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm

 3. TCVN 7492-1:2005:  Tương thích điện từ – Yêu cầu đối với thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và các thiết bị tương tự – Phần 1: Phát xạ

 4. TCVN 7492-2:2005 Tương thích điện từ – Yêu cầu đối với thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và các thiết bị tương tự – Phần 2: Miễn nhiễm – Tiêu chuẩn họ sản phẩm

 5. TCVN 7186:2002 Giới hạn và phương pháp đo đặc tính nhiễu tần số radio của thiết bị chiếu sáng và thiết bị tương tự

 6. TCVN 7600:2006 Máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp – Đặc tính nhiễu tần số radio – Giới hạn và phương pháp đo

Quyết định 2922/QĐ – BKHCN

 1. TCVN 5699-1:2004 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung

 2. TCVN 5699- 2-3: 2006  Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với bàn là điện

 3. TCVN 5699- 2-6: 2004  Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với lò liền bếp, ngăn giữ nóng, lò đặt tĩnh tại và các thiết bị tương tự

 4. TCVN 5699- 2-7: 2006  Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với máy giặt

 5. TCVN 5699- 2-9: 2004  Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-9: Yêu cầu cụ thể đối với lò nướng, lò nướng bánh mỳ và các thiết bị di động tương tự dùng cho nấu

 6. TCVN 5699- 2-30: 2006 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-30: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị sưởi dùng trong phòng

 7. TCVN 5699- 2-51: 2004  Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-51: Yêu cầu cụ thể đối với bơm tuần hoàn đặt tĩnh tại dùng trong cho các hệ thống nước sưởi và nước dịch vụ

 8. TCVN 5699- 2-65: 2003  Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối thiết bị làm sạch không khí

 9. TCVN 5699- 2-74: 2005  Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-74: Yêu cầu cụ thể đối với que đun điện

 10. TCVN 5699- 2-98: 2003  Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-98: Yêu cầu cụ thể đối với máy tạo ẩm

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 2929/QĐ –BKHCN

 1. TCVN 6627-2-1:2010 Máy điện quay – Phần 2-1: Phương pháp tiêu chuẩn để xác định tổn hao và hiệu suất bằng thử nghiệm (không kể máy điện dùng cho phương tiện kéo)

 2. TCVN 6627-3:2010 Máy điện quay – Phần 3: Yêu cầu cụ thể đối với máy phát đồng bộ truyền động bằng tuabin hơi hoặc tuabin khí

 3. TCVN 6627-8:2010 Máy điện quay – Phần 8: Ghi nhãn đầu nối và chiều quay

Quyết định 2961/QĐ –BKHCN

TCVN 7447-1:2010 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa

1.      TCVN 7447-4-41:2010 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 4-41: Bảo vệ an toàn, bảo vệ chống điện giật

2.      TCVN 7447-4-43:2010 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 4-43: Bảo vệ an toàn, bảo vệ chống quá dòng

3.      TCVN 7447-4-44:2010 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 4-44: Bảo vệ an toàn – Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ

4.      TCVN 7447-5-51:2010 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Qui tắc chung

5.      TCVN 7447-5-52:2010 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-52: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Hệ thống đi dây

6.      TCVN 7447-5-55:2010 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-55: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Các thiết bị khác

Quyết định 2739/QĐ –KHCN

1.      TCVN 6613-1-1:2010 Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy – Phần 1-1: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp – Trang thiết bị thử nghiệm

2.      TCVN 6613-1-2:2010 Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy – Phần 1-2: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp – Quy trình ứng với nguồn cháy bằng khí trộn trước có công suất 1 kW

3.      TCVN 6613-1-3:2010 Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy – Phần 1-3: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp – Quy trình xác định tàn lửa rơi xuống

4.      TCVN 6613-2-1:2010 Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy – Phần 2-1: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp cỡ nhỏ – Trang thiết bị thử nghiệm

5.      TCVN 6613-2-2:2010 Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy – Phần 2-2: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp cỡ nhỏ – Quy trình ứng với ngọn lửa khuếch tán

6.      TCVN 6613-3-10:2010 Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy – Phần 3-10: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng – Trang thiết bị thử nghiệm

7.      TCVN 6613-3-21:2010 Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy – Phần 3-21: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng – Cấp A F/R

8.      TCVN 6613-3-22:2010 Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy – Phần 3-22: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng – Cấp A

9.      TCVN 6613-3-23:2010 Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy – Phần 3-23: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng – Cấp B

10. TCVN 6613-3-24:2010 Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy – Phần 3-24: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng – Cấp C

11. TCVN 6613-3-25:2010 Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy – Phần 3-25: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng – Cấp D

12. TCVN 7417-1:2010 Hệ thống ống dùng cho lắp đặt cáp – Phần 1: Yêu cầu chung

Quyết định 3024/QĐ – BKHCN

 1. TCVN 6989-1-2:2010 Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo và phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm tần số radio – Phần 1-2: Thiết bị đo nhiễu và miễn nhiễm tần số radio – Thiết bị phụ trợ – Nhiễu dẫn.

 2. TCVN 6989-1-4:2010 Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo và phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm tần số radio – Phần 1-4: Thiết bị đo nhiễu và miễn nhiễm tần số radio – Anten và vị trí thử nghiệm dùng để đo nhiễu bức xạ

 3. TCVN 6989-2-1: 2010 Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo và phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm tần số radio – Phần 2-1: Phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm – Đo nhiễu dẫn

 4. TCVN 6989-2-3: 2010 Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo và phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm tần số radio – Phần 2-3: Phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm – Đo nhiễu bức xạ

 5. TCVN 7186:2010 Giới hạn và phương pháp đo đặc tính nhiễu tần số radio của thiết bị chiếu sáng và thiết bị tương tự

 6. TCVN 7379-3:2010  Đặc tính nhiễu tần số radio của đường dây tải điện trên không và thiết bị cao áp – Phần 3: Quy trình kỹ thuật để giảm thiểu phát ra tạp radio

 7. TCVN 7492-1:2010 Tương thích điện từ – Yêu cầu đối với thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và các thiết bị tương tự – Phần 1: Phát xạ

 8. TCVN 7492-2:2010 Tương thích điện từ – Yêu cầu đối với thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và các thiết bị tương tự – Phần 2: Miễn nhiễm – Tiêu chuẩn họ sản phẩm

 9. Máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp – Đặc tính nhiễu tần số radio – Giới hạn và phương pháp đo

Quyết định 2923/QĐ – BKHCN

 1. TCVN 5699-1:2010 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung

 2. TCVN 5699- 2-3:2010 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với bàn là điện

 3. TCVN 5699- 2-6:2010 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với lò liền bếp, ngăn giữ nóng, lò đặt tĩnh tại và các thiết bị tương tự

 4. TCVN 5699- 2-7:2010 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với máy giặt

 5. TCVN 5699- 2-9:2010 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-9: Yêu cầu cụ thể đối với lò nướng, lò nướng bánh mỳ và các thiết bị nấu di động tương tự

 6. TCVN 5699- 2-30:2010 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-30: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị sưởi dùng trong phòng

 7. TCVN 5699- 2-51:2010 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-51: Yêu cầu cụ thể đối với bơm tuần hoàn đặt tĩnh tại dùng trong cho các hệ thống nước sưởi và nước dịch vụ

 8. TCVN 5699- 2-65:2010 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối thiết bị làm sạch không khí

 9. TCVN 5699- 2-74:2010 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-74: Yêu cầu cụ thể đối với que đun điện

 10. TCVN 5699- 2-98:2010 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-98: Yêu cầu cụ thể đối với máy tạo ẩm

Nguồn:portal.tcvn.vn


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169