Trung tâm HwC được chỉ định giám định chất lượng thép nhập khẩu và thép trong nước theo thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN

21/01/2015
Nhằm phục vụ việc quản lý chất lượng đối với thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu, ngày 31/12/2015 Bộ Công Thương và Bộ Khoa Học & Công Nghệ đã ban hành thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN. Để thực hiện thông tư này ngày 21/01/2015 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) có Quyết Định số 88/QĐ-TĐC chỉ định cho Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Việt - Đức thực hiện giám định chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu phục vụ quản lý nhà nước theo nội dung thông tư 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN.

 

 

Nhằm phục vụ việc quản lý chất lượng đối với thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu, ngày 31/12/2015 Bộ Công Thương và Bộ Khoa Học & Công Nghệ đã ban hành thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN. Để thực hiện thông tư này ngày 21/01/2015 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) có Quyết Định số 88/QĐ-TĐC chỉ định cho Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Việt – Đức thực hiện giám định chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu phục vụ quản lý nhà nước theo nội dung thông tư 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN. Quyết định này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký

Xem chi tiết Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN và Quyết định 88/QĐ-TĐC

Mẫu đăng ký đánh giá sự phù hợp chất lượng thép nhập khẩu theo Thông tư 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG THEO QCVN 7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7:2011/BKHCN

QCVN 7:2011/BKHCN

Hướng dẫn chứng nhận

Quyết định số 1997/QĐ-TĐC về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7: 2011/BKHCN về thép làm cốt bê tông

Tiêu chuẩn liên quan

TCVN 1651-1:2008, Thép cốt bê tông – Phần 1:Thép thanh tròn trơn

TCVN 1651-2:2008, Thép cốt bê tông – Phần 2: Thép thanh vằn

TCVN 1651-3:2008 (ISO 6395-3:2007), Thép cốt bê tông – Phần 3: Lưới thép hàn

TCVN 6284:1997 (ISO 6934:1991), Thép cốt bê tông dự ứng lực

TCVN 7934:2009 (ISO 14654:1999), Thép phủ epoxy dùng cho cốt bê tông

TCVN 7935:2009 (ISO 14655:1999), Dảnh phủ epoxy dùng cho bê tông dự ứng lực

TCVN 7937-1:2009 (ISO 15630-1:2002), Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực – Phương pháp thử – Phần 1: Thanh, dây và sợi

TCVN 7937-2:2009 (ISO 15630-2:2002), Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực – Phương pháp thử – Phần 2: Lưới thép hàn

TCVN 7937-3:2009 (ISO 15630-3:2002), Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực – Phương pháp thử – Phần 3: Thép dự ứng lực

TCVN 7934:2009 (ISO 14654:1999), Thép phủ epoxy dùng cho cốt bê tông

TCVN 7935:2009 (ISO 14655:1999), Dảnh phủ epoxy dùng cho bê tông dự ứng lực

TCVN 7936:2009 (ISO 14656:1999), Bột epoxy và vật liệu gắn kết cho lớp phủ thép cốt bê tông

Dấu hợp quy CR

Mẫu dấu sử dụng cho Thép làm cốt bê tông được chứng nhận hợp quy theo phương thức 7

Mẫu dấu sử dụng cho Thép làm cốt bê tông được chứng nhận hợp quy theo phương thức 1 và phương thức 5


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169