Văn bản khác

http://hwc.com.vn/wp-content/uploads/2018/04/IMG_20180403_0002.pdf

Số hiệu Ngày ban hành Trích dẫn nội dung Xem trước
QĐ số 64/QĐ-HwC 08/4/2022 Về việc Công khai dự toán NSNN 3 tháng đầu năm 2022 xem 
CV số 03/HwC-HCTH 07/01/2020 V/v Báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách năm 2019 xem 
CV Số 140/HwC-HCTH 08/10/2019 Về việc BC tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2019 xem
       
 CV số 110/HwC-HCTH  10/7/2019 Về việc BC tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 xem 
       
CV số 266/HwC-HCTC 03/10/2017 về việc thực hiện công khai ngân sách xem
       
  03/10/2017 Về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2017 xem
       
CV số 19/HwC-HCTC 08/02/2018 Về việc công khai ngân sách nhà nước năm 2018 xem
       
QĐ số 18/QĐ-HwC 08/02/2018 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 xem
       
  08/02/2018 Về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2018 xem
       
  QĐ số 30/QĐ-HwC   28/3/2018  Về việc Công bố công khai quyết toán NSNN năm 2016 xem
       
CV số 31/HwC-HCTC 28/3/2018 Về việc Thực hiện công khai quyết toán NSNN năm 2016 xem
       
QĐ số 44/QĐ-HwC 08/5/2018 Về việc Công khai dự toán NSNN năm 2018 xem
       
CV số 46/HwC-HCTC 08/5/2018 Về việc Báo cáo tình hình thực hện công khai NSNN năm 2018 xem 
       
 CV số 92/HwC-HCTC 09/7/2018 Về việc BC tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 xem
       
 CV Số 117/HwC-HCTC 08/10/2018   xem
CV số 95/HwC-HCTH 10/4/2023 Về việc báo cáo tình hình thực hiện CK NSNN 03 tháng đầu năm 2023 xem
       

Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169