Tổng kết hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL trong cơ quan hành chính nhà nước năm 2011 và phương hướng triển khai năm 2012- 2013

03/07/2012
Ngày 6 tháng 4 năm 2012, Bộ KH&CN đã tổ chức tổng kết hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL trong cơ quan hành chính nhà nước từ năm 2006 đến năm 2011và phương hướng triển khai năm 2012- 2013.

Ngày 6 tháng 4 năm 2012, Bộ KH&CN đã tổ chức tổng kết hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL trong cơ quan hành chính nhà nước từ năm 2006 đến năm 2011và phương hướng triển khai năm 2012- 2013.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh phát biểu khai mạc Hội nghị

Báo cáo khẳng định: qua hơn 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 144/2006/QĐ-TTg  ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN  ISO 9001:2000 vào hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 về sửa đổi bổ sung một số điều của QĐ 114, tuy còn một số tồn tại nhưng việc áp dụng vào cơ quan hành chính đã mang lại hiệu quả thiết thực, hỗ trợ đắc lực mục tiêu cải cách hành chính của Nhà nước.

Năm 2011, Bộ KH&CN đã xây dựng và ban hành 2 thông tư, kiến nghị với Thủ tướng về cách thức đánh giá chứng nhận HTQLCL cho phù hợp cho phù hợp với hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước, đã tổ chức các hội nghị sơ kết cho các Bộ và các địa phương, ngoài ra còn đôn đốc các Bộ NN&PTNT, Công thương, Y tế, Thông tin và truyền thong về triển khai áp dụng ISO tại các Bộ. Đã làm việc với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng… về triển khai xây dựng HTQLCL tại các Bộ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hoạt động cấp giấy các nhận, chứng nhận: Tổng cục TCĐLCL đã cấp giấy xác nhận cho 7 tổ chức tư vấn, 45 thẻ chuyên gia tư vấn, 5 thẻ chuyên giua tư vấn độc lập. Đối với hoạt động đánh giá: Cấp giấy chứng nhận cho 1 tổ chức chứng nhận, 15 thẻ chuyên gia đánh giá. Đã cấp giấy chứng nhận cho 328 cơ quan hành chính nhà nước.

Tính đến hết tháng 3 năm 2012 tại địa phương có 2.065 cơ quan hành chính nhà nước của 63 tỉnh thành được cấp giấy chứng nhận, trong số này có nhiều cơ quan hành chính cấp xã – đối tượng khuyến khích áp dụng. Tại Trung ương có 189 cơ quan thuộc 13 bộ/ngành được cấp giấy chứng nhận.

Bộ KH&CN đã công bố mô hình khung HTQLCL cho các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương trong năm 2010. Bộ Tài chính công bố mô hình khung cho cơ quan hành chính nhà nước ngành dọc đóng tại địa phương.

Việc áp dụng HTQLCL đã xây dựng được các quy trình giải quyết công việc một cách khoa học, từng bước cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức giải quyết công việc thông suốt, giảm các tieu cực trong trong thực thi công việc. Các đơn vị có ý thức lưu giữ, sắp xếp các loại văn bản quy phạm pháp luật. Góp phần tích cực trong việc thực hiện cơ chế một cửa và tạo điều kiện để triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý và tác nghiệp.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số Bộ/ngành/địa phương chưa xây dựng và phê duyệt kế hoạch triển khai áp dụng. Một số tổ chức chứng nhận, tư vấn, chứng nhận chưa thực hiện đúng các quy định hiện hành.

Trong thời gian tới các bộ/ngành/UBND cấp tỉnh cần: Nghiên cứu triển khai thực hiện việc xác định, phân loại thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư 27/2011/TT-BKHCN; xây dựng và phê duyệt kế hoạch triển khai áp dụng, công bố mô hình khung cho các cơ quan ngành dọc…

Các nhiệm vụ cụ thể của Sở KH&CN, Chi cục TCĐLCL và các tổ chức đánh giá, tư vấn cũng được đề cập tại báo cáo tổng kết

Nguồn:portal.tcvn.vn


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169